VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1707/VPCP-CN V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Báo Tiền Phong điện tử ra ngày 09 tháng 3 năm 2021 có bài phản ánh về việc Vì sao cầu Thanh Trì bị chỉ trích là 'cầu tử thần'?; trong đó có nêu về tình trạng này kéo dài nhiều năm nay nhưng đơn vị có trách nhiệm chậm đưa ra giải pháp, hướng xử lý hiệu quả (bản chụp bài báo kèm theo).

Vvấn đề nêu trên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, xử lý và trả lời cho Báo Tiền Phong biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
UBND thành phố Hà Nội;
- Báo Tiền Phong (thay trả lời);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng