VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1707/VPCP-KTN
V/v cho phép tiếp tục xuất khẩu tinh quặng ilmenite

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính;
- Hiệp hội Titan Việt Nam.

Xét đề nghị của Hiệp hội Titan Việt Nam (công văn số 44/VP-HH ngày 16/12/2008), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 0647/BCT-CNNg ngày 21/1/2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 479/BTNMT-ĐCKS ngày 26/2/2009), Tài chính (công văn số 1716/BTC-CST ngày16/2/2009) về việc cho phép tiếp tục xuất khẩu tinh quặng ilmenite và giảmthuế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc đồng ý tiếp tục xuất khẩu tinh quặngilmenite đến hết năm 2010. Giao Bộ Công Thương tính toán nhu cầu tinh quặngilmenite đối với thị trường trong nước từ nay đến hết năm 2010 (có tính đến dựtrữ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu đang xây dựng), trên cơ sở đó xácđịnh khối lượng tinh quặng ilmenite dư thừa để xuất khẩu và hướng dẫn việc xuấtkhẩu.

2. Giao Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnhcó hoạt động khoáng sản titan và Hiệp hội Titan Việt Nam:

a, Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu, đảm bảo đủnguồn nguyên liệu tinh quặng ilmenite cho các cơ sở chế biến sâu đang hoạt độngvà các cơ sở sản xuất trong nước.

b, Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất titan:

- Khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự ánchế biến sâu, đặc biệt là Dự án Dioxit titan (bột mầu pigment) công suất 30.000tấn/năm của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, đảm bảo sớm đưa cácdự án vào sản xuất ổn định.

- Thực hiện việc đảm bảo an toàn trong vận chuyển tinh quặngilmenite từ các cơ sở tuyển tinh đến địa điểm xuất hàng.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan xem xét việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu tinh quặng ilmenitevà các sản phẩm chế biến của tinh quặng ilmenite (ilmenite hoàn nguyên, xỉtitan, pigment...) theo hướng tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các doanh nghiệphoạt động khai khoáng titan và khuyến khích việc chế biến sâu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hiệp hội Titan Việt Namvà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTCP: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý