BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1708/BKH-KCHT &ĐT
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Xây dựng

Phúc đáp công văn số 36/BXD-VPngày 04/02/1010 về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tưnhất trí với nội dung bản dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng soạn thảo. Tuy nhiên cần nghiên cứu, xemxét một số nội dung sau:

- Đề nghị sửa điểm 3.1 khoản 3, Điều4 như sau: “3.1. Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí và tháo gỡ các công trìnhxây dựng cũ đã có sẵn trên mặt bằng trước khi thi công; chi phí san lấp mặtbằng xây dựng; chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình chính, chiphí cho các công trình tạm gồm: công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạmtại hiện trường để ở và điều hành thi công”.

- Tại điểm 1 Điều 13: ngoài các trườnghợp đã nêu, đề nghị bổ sung tổng mức đầu tư có thể được xem xét điều chỉnh khicó sự thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Trên đây là một số ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư, đề nghị Quý Bộ xem xét hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GS&TĐĐT;
- Lưu: KCHT&ĐT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt