TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1708/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4510/HQHCM-GSQL ngày 15/12/2014 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác minh C/O mẫu E số tham chiếuE143203900920022 ngày 3/11/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

Tổng cục Hải quan cần gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/OTrung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha