BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Công văn 1708/TCHQ-KTTT giải quyết vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩuSố: 1708/TCHQ-KTTT .
V/v Giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Luật Thuế XNK

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
(300 Khuông Việt - Phú Trung - quận Tân Phú)

Trả lời Công văn số 0304-VI/HT ngày03/04/2006 của Chi nhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao Việt Nam tại thànhphố Hồ Chí Minh về việc xin giải toả cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu còn nợđọng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ; Thôngtư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và công văn số 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006 của Bộ Tài chính, thì:

Trường hợp của Chi nhánh Công ty XNKtổng hợp và chuyển giao Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp đượcphép nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế theo tỷ lệnội địa hoá năm 2001, đã thực hiện quyết toán thuế với Bộ Tài chính (Tổng cụcThuế), hiện còn nợ thuế truy thu linh kiến xe hai bánh gắn máy năm 2001, thì đểđược xem xét giải toả cưỡng chế và áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấphành tốt pháp luật về thuế theo quy định, đề nghị doanh nghiệp làm việc với cơquan hải quan (nơi nợ thuế), để đăng ký kế hoạch trả nợ thuế truy thu với cơquan hải quan theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 4028/BTC-TCHQ nêu trên.

Nếu doanh nghiệp không đảm bảo điềukiện nêu trên, cơ quan hải quan sẽ áp dụng thời hạn nộp thuế và biện pháp cưỡngchế đúng theo quy định tại Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 ; Nghị định số149/2005/NĐ-CP; Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chinhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An