BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1708/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế NK và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC).
(Số 69, Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 356/AIC ngày 26/3/2013 của Côngty CP Tiến bộ quốc tế đề nghị miễn thuế cho lô hàng thiết bị khoa học công nghệnhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 14 Điều 101Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu đểsử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nướcchưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo,tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ được miễnthuế nhập khẩu.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư,phương tiện vận tải, công nghệ sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoahọc và phát triển công nghệ mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thựchiện việc miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hiệnhành là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Để được miễn thuế nhập khẩu, chủ dự án phải đăng kýdanh mục hàng hóa nhập khẩu với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện dựán đầu tư đối với dự án xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tưhoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đối với dự án không xácđịnh được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc Cục Hải quan tỉnh, thànhphố gần nhất đối với tỉnh, thành phố không có cơ quan hải quan; hồ sơ đăng kýDanh mục hàng hóa miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 102; hồ sơ, thủ tục,thẩm quyền miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 103 Thôngtư số 194/2010/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Công ty thông báo choSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhậpkhẩu miễn thuế với Cục Hải quan địa phương theo quy định.

2. Về thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm a khoản 17 Điều4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 củaChính phủ thì máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được,nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triểncông nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trongnước chưa sản xuất được để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học,phát triển công nghệ làm cơ sở không thu thuế GTGT thực hiện theo văn bản hướngdẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hiện hành là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT khi nhập khẩu, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơilàm thủ tục nhập khẩu các giấy tờ của bộ hồ sơ hải quan như hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tiến bộquốc tế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường