BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Vướng mắc về chính sách thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tuyên Quang.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 585/CT-KTT ngày 29/03/2013 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp Công ty cổ phần chè Tân Trào thành lập Công ty TNHH một thành viên Tân Kim Bắc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 2.2.d, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn:
“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:
d. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp mà người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cụ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới”.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Tuyên Quang được biết. Đề nghị Cục thuế tỉnh Tuyên Quang căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và các quy định của pháp luật tương ứng tại cùng thời điểm để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-2b.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung