BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1708/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 548/CT-KTT1 đề ngày 14/6/2012 của Cục Thuế tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn vềviệc khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạocủa Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luậtvề thuế tại:

- Khoản 1 Điều 10 Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003của Quốc hội; Điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003của Chính phủ và điểm 1.2(c.5) Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

- Điểm c khoản 12 Điều 5 Nghị địnhsố 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/12/2003 quy định về thuế thu nhập doanhnghiệp.

Ngày 03/7/2008 Bộ Tài chính đã cócông văn số 7740/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươnghướng dẫn xử lý việc hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng, cụthể: "các hóa đơn GTGT kê khai chậm quá 3 tháng thì không được khấu trừ sốthuế GTGT này. Số thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm doanh nghiệp đượchạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN".

Căn cứ các quy định của pháp luật vềthuế và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dânthuộc Hội Nông dân tỉnh Sơn La, quá trình tổ chức hoạt động có thay đổi nhân sựnhư bộ máy lãnh đạo, chuyên viên, kế toán, Trung tâm đã bỏ sót chưa kê khai 55số hóa đơn GTGT đầu vào nhận từ Công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất LâmThao phát sinh trong các tháng 02 và tháng 03/2008, Trung tâm dạy nghề và hỗtrợ nông dân không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT, được tính thu nhập chịuthuế TNDN nếu các hóa đơn GTGT đảm bảo đúng quy định về hóa đơn chứng từ.

Từ ngày 01/01/2009, Cục thuế tỉnhSơn La hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện theo quy định của LuậtThuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thihành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Sơn La biết, thực hiện đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu