VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 1708/VPCP-ĐMDN

V/v: TCT Bưu chính VN góp thêm vốn vào CTCP Bảo hiểm Bưu điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Tờ trình số 26/VNPT-HĐQT-ĐTQLV ngày 12 tháng 02 năm 2010 và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 2981/BTC-TCDN ngày 12 tháng 3 năm 2010), Thông tin và Truyền thông (công văn số 622/BTTTT-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2010) về việc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện theo kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty và thực hiện việc điều chỉnh lại mức đầu tư theo quy định hiện hành như đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Tờ trình nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: TT&TT, TC;
- NHNN VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn