VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1708/VPCP-KTN
V/v một số giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Thép

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Hiệp hội Thép Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(công văn số 12546/BCT-CNNg ngày 31/12/2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 860/BKH-KTCN ngày 13 tháng 02 năm 2009), Tài chính (côngvăn số 81/BTC-ĐT ngày 11 tháng 2 năm 2009), Xây dựng (công văn số 141/XD-VLXDngày 6 tháng 02 năm 2009, Hiệp hội Thép Việt Nam (công văn số 06/HHTVN nngày 4tháng 02 năm 2009) về một số giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngànhThép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương có liên quan phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tàinguyên và Môi trường:

a) Chấn chỉnh ngay công tác cấpgiấy chứng nhận đầu tư các dự án thép tại địa phương, đảm bảo phù hợp với quyđịnh của Luật Đầu tư và Luật Xây dựng.

b) Tạm dừng việc xem xét cấpgiấy chứng nhận đầu tư các dự án thép xây dựng thông thường; chỉ xem xét đốivới các dự án sản xuất thép đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu quặng sắt, các dự ánsản xuất thép có chất lượng cao như thép kỹ thuật điện, ống thép không hàn, théphình cỡ lớn, thép hợp kim, thép đặc biệt.

c) Rà soát kỹ các dự án đã đượccấp giấy chứng nhận đầu tư, có giải pháp xử lý theo quy định đối với các dự ánkhông triển khai theo đúng tiến độ, nội dung đã cam kết, không đủ nguồn nguyênliệu (đặc biệt là quặng sắt) để duy trì sản xuất lâu dài.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, trên cơ sở đánh giá trữlượng tài nguyên quặng sắt, khả năng sản xuất và nhu cầu trong nước đối với mặthàng này và chính sách thuế hiện hành, quy định mức thuế tài nguyên, môitrường, thuế xuất-nhập khẩu để hỗ trợ hợp lý và kịp thời việc đầu tư và sảnxuất trong nước, phù hợp với lộ trình hội nhập của Việt Nam.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩntrương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6694/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 11 năm 2007 và công văn số 287/VPCP-CN ngày 14tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trì, nghiên cứu ban hànhtiêu chuẩn kỹ thuật-công nghệ, thiết bị sản xuất thép phù hợp với quy định tạiQuyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 4 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủđể làm cơ sở xem xét, thẩm định và tăng cường công tác quản lý các dự án théptrong thời gian tới.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcó liên quan:

a) Rà soát, kiểm tra nguồnnguyên liệu quặng sắt cung cấp cho các dự án thép đã được các cơ quan nhà nướccó thẩm quyền cho phép đầu tư, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý đối vớicác dự án không đủ nguồn nguyên liệu quặng sắt để duy trì sản xuất lâu dài.

b) Tăng cường hơn nữa việc kiểmtra, giám sát mức độ ô nhiễm môi trường của các cơ sở luyện kim tại địa phương,kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý