BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1709/LĐTBXH-TL
V/v Xếp hạng doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 30/5/2003, Tổng công ty Lương thực miền Nam có công văn số 68/CV-HĐQT đề nghị Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội-Tài chính thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I đối với 4 đơn vị thuộc Tổng công ty, gồm:

1/ Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

2/ Công ty Bột mỳ Bình Đông;

3/ Công ty lương thực Long An;

4/ Công ty Lương thực Tiền Giang.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 4/4/2000 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước, báo cáo quyết toán tài chính năm 2001, 2002 và kế hoạch năm 2003 thì 4 đơn vị nói trên đủ điểm xếp doanh nghiệp hạng I.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội dự thảo công văn trả lời Tổng công ty Lương thực miền Nam, đề nghị Bộ Tài chính tham gia ý kiến để Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hoàn chỉnh công văn trả lời Tổng công ty Lương thực miền Nam./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng