BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1709/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế NK và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Khoan dầu khí nước sâu PVD
(Lầu 3, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 22/0313 ngày 04/3/2013 của Côngty TNHH MTV Khoan dầu khí nước sâu PVD về việc đăng ký danh mục hàng hóa, thiếtbị nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT phục vụ cho hoạt động dầu khí, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 12Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, khoản11 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính,thì: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt độngdầu khí; kể cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, thay thế,khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị,máy móc; vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được…thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí.

Để được miễn thuế nhập khẩu, chủ dự án phải đăng kýdanh mục hàng hóa nhập khẩu với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện dựán đầu tư đối với dự án xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tưhoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đối với dự án không xácđịnh được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc Cục Hải quan tỉnh, thànhphố gần nhất đối với tỉnh, thành phố không có cơ quan hải quan.

Hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế thực hiệntheo quy định tại Điều 102; hồ sơ, thủ tục, miễn thuế thực hiện theo quy định tạiĐiều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Công ty liên hệ vớihải quan địa phương để đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

2. Về thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm b khoản 17 Điều4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 củaChính phủ thì:“Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tảichuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò,phát triển mỏ dầu, khí đốt” thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì đốitượng không chịu thuế GTGT.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế,phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thộc loại trong nước chưa sản xuất đượccần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốtlàm cơ sở không thu thuế GTGT thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (hiện hành là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư).

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT khi nhập khẩu, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơilàm thủ tục nhập khẩu các giấy tờ của bộ hồ sơ hải quan như hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTVKhoan dầu khí nước sâu PVD biết, xuất trình các hồ sơ theo quy định với cơ quanhải quan địa phương, để được xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường