BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH XD &TM Lam Sơn

Trả lời công văn số 06/CV-LS ngày 1/2/2007 của Công ty TNHHXD & TM Lam Sơn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm1996 quy định: ''Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp dướiban hành phải phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấptrên. Văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản của cơquan nhà nước cấp trên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, đìnhchỉ việc thi hành.''

Căn cứ vào quy định trên, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1952/CN-ƯĐĐT ngày 22/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La cấp cho Công tyTNHH XD & TM Lam Sơn là văn bản cá biệt có nội dung chưa đúng với văn bảnquy phạm pháp luật về thuế hiện hành vào thời điểm đó thì không có hiệu lựcpháp lý mà phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Việc Công ty đề nghị áp dụng điều11 Luật đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 là chưa phù hợp vì Điều này chỉáp dụng trong trường hợp có sự thay đổi quy định của các văn bản quy phạm phápluật về thuế làm ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế Sơn La;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương