BỘ TÀI CHÍNH
-------------------

V/v: Hỗ trợ thực hiện khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ/Ngành tham gia vận hành hệ thống TABMIS
- Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vận hành hệ thống TABMIS

Để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác khóa sổ cuối năm 2011 trên hệ thống TABMIS được thuận lợi, Ban triển khai TABMIS tổ chức Tổ hỗ trợ từ xa gồm các cán bộ của Ban Triển khai TABMIS và nhà thầu IBM/FPT để tiếp nhận và xử lý vướng mắc từ các tỉnh trong quá trình thực hiện quyết toán, khóa sổ, với kế hoạch hỗ trợ chia làm 2 đợt như sau:
+ Đợt 1: từ ngày 26/12/2011 đến ngày 06/01/2012;
+ Đợt 2: từ ngày 16/01/2012 đến ngày 06/02/2012 (trừ thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán).
Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ từ xa qua kênh hỗ trợ helpdesk, thư điện tử, điện thoại, chương trình Quản lý yêu cầu (QLYC).
Thời gian trực hỗ trợ:
+ Từ 26/12/2011 đến 28/12/2011, hỗ trợ từ 7h30 đến 17h00 hàng ngày.
+ Từ 29/12/2011 đến 06/01/2012 và các ngày từ 15/01/2012 đến 06/02/2012, hỗ trợ trong và ngoài giờ làm việc, từ 7h30 đến 21 giờ hàng ngày, riêng ngày 30/12 đến 23 giờ (gồm cả ngày thứ bảy và chủ nhật, trừ thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán).
Danh sách Tổ hỗ trợ, thông tin liên hệ và phân công nhiệm vụ như sau:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

+ Trong giờ làm việc, cán bộ thực hiện hỗ trợ theo phân công tại phụ lục 1 đính kèm.
+ Ngoài giờ làm việc và ngày nghỉ, ngày lễ, trước mắt Ban triển khai TABMIS phân công cán bộ trực hỗ trợ đợt 1 tại phụ lục 2 đính kèm.
Đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt công tác khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ thuộc BTC vận hành TABMIS;
- KBNN (Vụ KTNN; Cục CNTT; Vụ TVQT; VP BTK TABMIS);
- Lãnh đạo BTK (b/c);
- Cục TH&TK TC;
- Nhà thầu IBM/FPT (p/h);
- BQL dự án CCQLTCC;
- BTK TABMIS (các Nhóm);
- Lưu VT, KBNN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS
Nguyễn Đại Trí

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?