BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 171/CQLG-CSTH
V/v cơ quan chủ quản của doanh nghiệp TĐG

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghịđịnh số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá; Thông tưsố 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá; Thông tư số 67/2007/TT-BTCngày 19/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩmđịnh giá, Trung tâm có chức năng hoạt động theo hình thức thẩm định giá sanghoạt động hình thức doanh nghiệp thẩm định giá.

Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính thông báo như sau:

Theo quy địnhcủa các quy phạm pháp luật tại các văn bản nêu trên thì các tổ chức thẩm địnhgiá không có đơn vị nào thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Các tổ chức tham địnhgiá đó phải là các doanh nghiệp thẩm định giá hoạt động theo Luật Doanh nghiệpvà phải có đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo thông báocủa Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về kết quảhoạt động thẩm định giá của mình. Trường hợp kết quả thẩm định giá không đúnggây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theoquy định của pháp luật. Bộ Tài chính không phải là cơ quan chủ quản của cácdoanh nghiệp thẩm định giá nêu trên.

Bộ Tài chính làcơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề thẩm định giá, chỉ có những nhiệm vụ sau:

- Trình Chínhphủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về thẩmđịnh giá.

- Ban hành vàtổ chức thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm địnhgiá, Quy chế cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá.

- Quản lý thốngnhất danh sách thẩm định viên về giá và danh sách doanh nghiệp thẩm định giáhành nghề thẩm định giá trong cả nước.

- Quản lý hoạtđộng hợp tác quốc tế về thẩm định giá.

- Kiểm tra,thanh tra và xử lý tranh chấp, vi phạm hành chính về thẩm định giá, thẩm địnhviên về giá của doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức có tài sản của nhà nướcphải thẩm định giá và các quy định của pháp luật có liên quan đến thẩm định giá.

Cục Quản lý giáxin được thông báo để Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngbiết và thực hiện các dịch vụ thẩm định giá đối với các tài sản phải thẩm địnhgiá theo quy định của pháp luật./.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Thoả