TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/CT-HTr
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần ĐTK
(Địa chỉ: Số 11 Ngõ 74 Đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)
MST: 0101062997

Trả lời công văn số 499/2013/ĐTKngày 11/12/2013 của Công ty cổ phần ĐTK hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thànhphố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanhnghiệp:

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

"1. Trừ các khoản chi nêutại Khoản 2. Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ cácđiều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinhliên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn,chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật."

+ Tại Khoản 2.4 Điều 6 quy định:

"2. Các khoản chi khôngđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm"

... 2.4 Chi phí của doanh nghiệpmua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa,dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lậpBảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trongcác trường hợp: mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất,đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa,lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nôngnghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất,đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu củangười trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã quasử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịchvụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệpký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trườnghợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểmmua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng;dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tínhlại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế."

- Căn cứ Tiết b Khoản 1 Điều 14Chương III Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy địnhvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 14. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

b) Người bán phải lập hóa đơnkhi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đểkhuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng,trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóaluân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hìnhthức cho vay, cho mướn hoặc hoàn trả hàng hóa..."

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty thu mua nông sản của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất bán ra nếu Côngty có lập bảng kê theo đúng quy định (mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012) kèm theo chứng từ thanh toán cho người bánhàng thì khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Trường hợp Công ty thu mua nông sảncủa các tổ chức, cá nhân khác không phải mua của người sản xuất trực tiếp bánra thì phải được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN,các khoản chi này phải có đầy đủ hóa đơn theo quy định.

Cục thuế Thành phố Hà nội trả lờiCông ty cổ phần ĐTK biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Kiểm tra 4;
- P. Pháp chế;
- Lưu VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến