TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 171/GSQL-GQ2
V/v thực hiện quyền NK của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TM ASAHI CHEMICALS VIETNAM
(Địa chỉ: Tầng 17, Gemadept Tower, số 2 Bis 4-6, Lê Thánh Tôn, Q1, TPHCM)

Trảlời công văn số 35/CVASH ngày 20/02/2013 của Công ty TNHH một thành viên thươngmại ASAHI CHEMICALS VIETNAM, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chínhphủ thì quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào ViệtNam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam.

ViệcCông ty mua hàng sản xuất từ doanh nghiệp chế xuất Việt Nam và bán cho doanhnghiệp chế xuất khác không được coi là nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài nênCông ty không được thực hiện quyền nhập khẩu.

Trườnghợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụthể.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH một thành viên thương mạiASAHI CHEMICALS VIETNAM được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính