BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/TCHQ-GSQL
V/v NK thuốc lá điếu điện tử, thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4487/HQHCM-GSQLngày 13/12/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về việc làm thủtục hải quan nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu làm từ chấtthay thế lá thuốc lá theo loại hình nhập khẩu phi mậu dịch, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu thuốclá điện tử, thuốc lá điếu làm từ chất thay thế thuốc lá (theo loại hình nhậpkinh doanh và loại hình nhập khẩu phi mậu dịch), đề nghị Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh căn cứ thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007 của LiênBộ Thương mại - Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn việc nhập khẩuthuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 củaChính phủ và công văn số 1779/TCHQ-GSQl ngày 8/04/2010 của Tổng cục Hải quan đểtiếp tục thực hiện cho đến hết ngày 19/02/2014.

Từ ngày 20/02/2014,căn cứ Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy địnhnhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà thì Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA)được chỉ định là doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà. Theo đó,chỉ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam mới được nhập khẩu mặt hàng này. Riêng đốivới mặt hàng thuốc lá điện tử, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn trêncơ sở ý kiến của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan trả lờiđể Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh