BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 171/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2010

Kínhgửi: ông Lê Vinh
(Địa chỉ: 21 Huỳnh Côn, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình)

Trả lời đơn khiếu nại đề ngày21/11/2009 của ông Lê Vinh về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từchuyển nhượng bất động sản (BĐS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3 công văn số 761/BTC-TCT ngày 16/1/2009 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện LuậtThuế thu nhập cá nhân báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ có hướng dẫn:"Đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công trình gắn liền vớiđất đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật cho cơ quan quản lý Nhànước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2009 nhưng cơ quan thuế chưa tính và thôngbáo số thuế chuyển quyền sử dụng đất phải nộp thì đề nghị cho áp dụng chínhsách thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN. Nếu mức thuế TNCN cao hơn mứcthuế tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất thì cho áp dụng tính theo mứcthuế chuyển quyền sử dụng đất"

Căn cứ công văn phúc đáp của Vănphòng Chính phủ số 657/VPCP- KTTH ngày 3/2/2009 có nêu: "Xét đề nghị của BộTài chính tại công văn số 761/BTC-TCT ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc triểnkhai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chínhtại công văn trên (riêng về chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập cá nhânđối với Chuyển nhượng bất động sản thì vẫn phải thực hiện theo đúng quy địnhcủa pháp luật thuế hiện hành) và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể”.

Tại Điều 4 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cánhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng nhận thừa kế, nhận quà tặng là bấtđộng sản có hướng dẫn: "xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyểnnhượng bất động sản phát sinh trước năm 2009 nhưng chưa thực hiện các nghĩa vụtài chính với Nhà nước".

Căn cứ các quy định trên, Tổngcục Thuế đã có công văn số 3598/TCT-TNCN gửi cục Thuế tỉnh Quảng Bình và cụcThuế các tỉnh, TP trực thuộc TW hướng dẫn cụ thể về thuế TNCN đối với thu nhậptừ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) và thu nhập từ thừa kế, quà tặng là BĐS.Nội dung của công văn phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vànguyên tắc áp dụng pháp luật.

Vì vậy trường hợp ông Lê Vinh cónhận chuyển nhượng bất động sản: và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan quản lý Nhànước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2009, Chi cục Thuế TP. Đồng Hới đã pháthành thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất số 4980/CHQ /CCT ngày29/10/2008 và ông Lê Vinh đã nhận thông báo thuế trước 31/12/2008 thì ông Vinhphải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo số thuế đã thông báo. Quyết định xửlý khiếu nại số 1630/QĐCT ngày 10/9/2009 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việcgiải quyết khiếu nại của ông là phù hợp với tinh thần trên. Đề nghị ông Vinhthực hiện theo quyết định giải quyết khiếu nại của Cục thuế tỉnh Quảng Bình.

Tổng cục Thuế trả lời để ông LêVinh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Bình;
- Vụ PC
- Ban PC; CST
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương