BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------

Số: 1710/TCHQ-GSQL

V/v: Xử lý hàng tồn đọng quá thời hạn gửi kho ngoại quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty International Nutrition.
(Đ/c: 93A, Nguyễn Văn Thủ, F.Đa Kao, Q.1, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 3607/HQBD-GSQL ngày 21/12/2011, 631/HQBD-GSQL ngày 22/3/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, công văn số 1308/HQHP-GSQL ngày 19/3/2012 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và công văn không số ngày 21/11/2011 của Công ty International Nutrition đề nghị xử lý đối với các lô hàng hết thời hạn gửi kho ngoại quan; Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đối với Công ty International Nutrition về hành vi “Không đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan khi hợp đồng thuê kho đã hết hạn” theo quy định tại điểm 1.b khoản 11 Điều 1 Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ sửa sổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2. Đối với các lô hàng quá hạn gửi kho ngoại quan:

Yêu cầu Công ty International Nutrition làm thủ tục tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với 3 lô hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thuốc thú y (đã hết hạn sử dụng) gửi tại kho ngoại quan Vietrans Hải Phòng, gồm 257 xô thuộc tờ khai số 1334/KNQ /T03G ngày 23/9/2009, 41 bao, 469 xô thuộc tờ khai 1541/KNQ /T03G ngày 30/10/2009 và 02 bao thuộc tờ khai 1429/KNQ /T03G ngày 14/10/2010

Sau khi hoàn thành thủ tục tái xuất, Công ty International Nutrition được làm thủ tục đưa ra kho ngoại quan theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ đối với 204 kiện = 2,040 tấn chất tổng hợp, chất phụ gia thức ăn dùng trong chăn nuôi động vật (còn giá trị sử dụng) gửi kho ngoại quan C. Steinweg Bình Dương theo tờ khai số 2292/KNQ /NK/N43D ngày 01/12/2009.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và Công ty International Nutrition biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T/T Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh