BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/TCT- PCCS
V/v: kinh phí công đoàn

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 451/CT-TT1 ngày 6/3/2007 của Cục Thuế tỉnhBình Định về trích nộp kinh phí công đoàn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6:4 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhậpchịu thuế như sau:

''Trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí côngđoàn; chi phí hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Đảng, đoàn thể tại cơ sở kinhdoanh; chi đóng góp hình thành nguồn chiphí quản lý cho cấp trên và đóng gópvào các quỹ của hiệp hội theo chế độ quy định.

Điểm 2b mục I Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT /BTC-TLĐLĐVNngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn lao động Việt Nanh hướng dẫntrích nộp kinh phí công đoàn như sau:

''Các doanh nghiệp trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹtiền lương, tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương(nếu có) nêu tại điểm c dưới đây”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì khoản trích nộp kinh phí côngđoàn theo chế độ quy định được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhậpchịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp trích nộp kinh phí,công đoàn bằng2% qũy tiền lương phải trả cho người lao động và phụ cấp lương (nếu có).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định làm việc với tổ chức Công đoàntại địa phương để xác định mức trích nộp kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương