BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1711/TCT-PCCS
V/v: Lập hóa đơn khi xuất bán hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn

Trả lời Công văn số 203/2006/CV-TCT ngày 29/3/2006 của Tổng công ty Bia rượu nước giải khág Sài Gòn về việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.1, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn sắp xếp lại theo hướng Công ty mẹ - con thì việc lập hóa đơn bán hàng trong từng khâu như sau:

1) Tổng công ty phải xuất hóa đơn bán hàng khi giao thàng cho Công ty thương mại (Công ty con của Tổng Công ty).

2) Công ty thương mại phải xuất hóa đơn bán hàng khi giao hàng cho các Công ty cổ phần thương mại (Công ty con của Công ty thương mại).

3) Công ty thương mại xuất hàng cho Chi nhánh trực thuộc và các Công ty cổ phần thương mại khu vực xuất hàng cho Chi nhánh trực thuộc có thể lựa chọn một trong hai cách: hoặc là sử dụng hóa đơn, hoặc là sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo hướng dẫn tại điểm 5.6 Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương