BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17119/BTC-TCHQ
V/v xác định đối tượng miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công vănsố 1645/HQLA-NV ngày 20/10/2011của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc đề nghịgiải quyết vướng mắc xác định đối tượng miễn thuế đốivới dự án ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2011 thì người đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế: tổ chức, cá nhân sử dụnghàng hóa (chủ dự án, chủ cơ sở đóngtàu,...) là người đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. Việc đăng kýdanh mục thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Trường hợp chủ dựán không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễnthuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu sửdụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hải quan.

Theo trìnhbày của Cục Hải quan tỉnh Long An trường hợpcủa Xí nghiệp que hàn Khánh Hội - Chinhánh Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ que hàn thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, đã đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩumiễn thuế với Cục Hải quan tỉnh Long An theo quy định. Tuy nhiên do Chi nhánhlà đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc, không có chức năng và quyền hạn đểký hợp đồng ngoại thương nên Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ que hàn đã đứng lênlàm thủ tục nhập khẩuhàng hóa thay choChi nhánh tại tờ khai số 156/NK /ĐT/B48F ngày 15/9/2010; đồng thời Công ty đã cóvăn bản giải trình và cam kết sử dụng số máy móc thiết bịnhập khẩu đúng mục đích của dự án ưu đãi đầu tưđã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đề nghị Cục Hải quan tỉnhLong An căn cứ hồ sơ của dự án, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và thực tế hàng hóanhập khẩu nếu đủ cơ sở xác định hàng hóa là máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tàisản cố định của dự án thì xem xét miễn thuế theo quy định và trừ lùi vào danhmục hàng hóa nhập khẩu của Chi nhánh Công ty đã đăng ký với cơ quan hải quan.Trường hợp có nghi ngờ thì đề nghị kiểm tra tại dự án xử lý theo quy định.

Ngoài ra, lưu ý Cực Hải quan tỉnh LongAn xem xét lại tiến độ thực hiện dự án tại giấy chứng nhận đầu tư với tình hìnhthực tế nhập khẩu hàng hóa miễn thuế củaCông ty. Trường hợp chậm tiến độ thực hiện dự án đề nghị Công ty giải trình với cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư đểđược xem xét theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ.
(11)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường