BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1712/BVHTTDL-TCDL
V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, tình hình kinh tế trong nước và thế giớigặp nhiều khó khăn nhưng ngành Du lịch Việt Nam đã có bước phục hồi và tăng trưởngcao. Năm 2012, ngành Du lịch đã đón và phục vụ 6,847 triệu lượt khách quốc tế,32,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 160.000 tỷ đồng.Du lịch phát triển đã tác động tích cực đến sự phát triển của nhiều ngành kinhtế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xãhội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫncòn một số hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục. Đặc biệt, thời gian gần đây, ởmột số địa bàn trọng điểm về du lịch đã xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, lừa đảo, gian lận, tăng giá, chặtchém, đeo bám, ép khách du lịch, hiện tượng taxi, xích lô hoạt động trái phép chưa được kiểmsoát, nhiều điểm du lịchvẫn chưa đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch...

Trước những khó khăn về kinh tế và diễn biến phức tạptrên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giải quyếtmột số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược Pháttriển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thểphát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với điềukiện, tình hình của địa phương, tập trung vào các nội dung sau:

- Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động củacơ quan quản lý nhà nước về du lịch, của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tại địaphương.

- Tập trung huy động nguồn lực nhằm thực hiện thành công cácmục tiêu phát triển du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch cảnước; xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030của địa phương phù hợp định hướng Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triểndu lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tập trung thực hiện nội dung “Nâng cao vai trò và tráchnhiệm của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo môi trường, văn minh du lịch,an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch”đã được Thủ tướngChính phủ giao tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011.

2. Tổ chức triển khai đồngbộ các giải pháp, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành để kiểm tra,phát hiện và xử lý triệt để những hành vi cướp giật tài sản, lừa đảo, gian lận, tăng giá, chặtchém, đeo bám, ép khách du lịch...

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểmdu lịch, đến hết năm 2013, 100% các khu, điểm du lịch hoàn thành việc xây dựngnhà vệ sinh đạt chuẩn.

4. Thiết lập đườngdây nóng để tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin kịp thời đến khách du lịch,tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nhằm xây dựngphong cách ứng xử văn minh, lịch sự,việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường để phát triển du lịch.Khen thưởng, độngviên các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tácđảm bảo an ninh, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường du lịch trên địa bàn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo,tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung nêu trên và có báo cáo kết quả thực hiệnvề Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch) trước ngày 01/7/2013 đểtổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐNN về DL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Tổng cục Du lịch;
- Sở VHTTDL các tỉnh/thành;
- Lưu: VT, TCDL (VLH) (140b).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh