BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1712/TCT- PCCS
V/v: thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 187/CT-CV ngày 8/3/2007 của Cục Thuếtỉnh Quảng Trị về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức, cánhân hoạt động kinh doanh tại KKT-TMĐB Lao Bảo, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Điểm 1a mục B phần II Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày7/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn: ''Dự án đầu tư để hình thành cơ sở sảnxuất kinh doanh mới tại KKT-TMĐB Lao Bảo được áp dụng mức thuế suất thuế thunhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động của dự án, được miễnthuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năng kể từ khi có thu nhập chịuthuế; được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm kếtiếp''.

Điểm l phần I Thông tư số 74/2005/TT-BTC hướng dẫn: ''Chế độtài chính quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với các hoạt động kinhdoanh được tiến hành trên địa bàn KKT-TMĐB Lao Bảo. Trường hợp các tổ chức, cánhân có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn KKT-TMĐB Lao Bảo và trong nội địaViệt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bànKKT-TMĐB Lao Bảo làm căn cứ xác định chế độ tài chính được áp dụng''.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì cơ sở sản xuất kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư tại KKT-TMĐB được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhậpdoanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động của dự án, được miễn thuế thunhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thunhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kính doanh và thu nhập chịu thuế khácphát sinh trong kỳ tính thuế của cơ sở kinh doanh trong KKT-TMLB, không phânbiệt hàng hoá, dịch vụ của cơ sở sản xuất kinh doanh này được bán ra tạiKKT-TMLB hay bán ra ngoài KKT-TMLB.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong KKT-TMLB thành lập chinhánh trong nội địa để hoạt động kinh doanh thì các chi nhánh không được ưu đãivề thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với cơ sở kinh doanh chính thành lậptrong KKT-TMLB.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương