BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1712 TCT/NV3
V/v thuế nhập khẩu lô hàng hệ thống camera và thiết bị dựng tuyến tính dùng trong Studio

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Tin học TTX Việt Nam

Trả lời công văn số 35/CTTH ngày 14/05/2003 của Công ty Tin học TTX Việt Nam về việc áp mã số thuế đối với lô hàng hệ thống camera và thiết bị dựng tuyến tính dùng trong Studio, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định máy chính của hệ thống thiết bị:

Căn cứ Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu. Công văn số 10123TC/TCT ngày 24/10/2001 về việc xử lý vướng mắc của Thông tư số 99/2000/TT-BTC thì:

- Hàng hoá nhập khẩu là một tập hợp các máy móc thuộc nhóm, phân nhóm hàng của các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu. Trường hợp máy chính có mức thuế nhập khẩu cao hơn mức thuế nhập khẩu cùng các máy móc thiết bị khác trong tập hợp các máy móc thiết bị nhập khẩu thì doanh nghiệp được lựa chọn việc áp dụng cách phân loại theo máy chính hoặc phân loại theo từng máy.

- Theo qui định tại tại điểm 2.2 Thông tư số 99/2000/TT-BTC nêu trên thì cơ quan quản lý chuyên ngành của đơn vị sử dụng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ là cơ quan xác nhận máy chính của tập hợp các máy móc nhập khẩu. Cơ quan quản lý chuyên ngành theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2000/TT-BTC không phải là cơ quan cấp trên của doanh nghiệp (không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp công ty TNHH. Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp địa phương) mà là Bộ hoặc Sở (không bắt buộc là Bộ) quản lý chuyên ngành về lĩnh vực sử dụng tập hợp máy móc thiết bị nhập khẩu đó.

Đối với lô hàng thiết bị dựng tuyến tính dùng trong Studio bao gồm các máy móc, thiết bị và các bộ phận phụ trợ (như micro, bao micro, bộ loa kiểm tra âm thanh, được lắp đặt, sử dụng theo các thiết bị trong cùng hệ thống) đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan chức năng (Thông tấn xã Việt Nam) để xác định máy chính của lô hàng trên cơ sở đó xác định mức thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định.

2. Về việc phân loại mã số cho mặt hàng camera chuyên dùng:

Ngày 18/07/2002, Bộ Tài chính đã có công văn số 7880TC/TCT (có bản photocopy kèm theo) hướng dẫn tiêu chuẩn phân biệt giữa mặt hàng camera vô tuyến truyền hình và các loại camera khác.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cơ quan Hải quan địa phương để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Tin học TTX Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An