BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1713/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê xe thi công công trình

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 526/CT-TT (1) ngày 04/04/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xin ý kiến về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê xe thi công công trình; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3.12 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, biến bãi, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải”, thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Doanh nghiệp tư nhân Bình Thành cho các doanh nghiệp hoạt động xây dựng thuê phương tiện để thi công công trình (tính theo ca máy làm việc), áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương