VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1713/VPCP-KTTH
V/v: xử lý tồn tại tài chính khi cổ phần hóa Tổng công ty May Việt Tiến

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt MayViệt Nam (công văn số 1332/TĐDMVN-CPH ngày 18 tháng 12 năm 2008) và ý kiến củacác Bộ: Tài chính (công văn số 1520/BTC-TCDN ngày 10 tháng 02 năm 2009), Laođộng - Thương binh và Xã hội (công văn số 121/LĐTBXH-LĐTL ngày 14 tháng 01 năm2009) về việc xử lý tồn tại tài chính khi cổ phần hóa Tổng công ty May ViệtTiến (nay là Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến), Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng có ý kiến như sau:

1. Đối với các khoản đầu tư tạicác đơn vị thành viên, liên doanh liên kết của Tổng công ty cổ phần May ViệtTiến: cho phép Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến được bù trừ giữa phần tăng vàphần bị giảm giá của các khoản đầu tư dài hạn, phần chênh lệch lấy từ Quỹ dựphòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn để bù đắp, phần Quỹ dự phòng còn lạihoàn nhập tăng vốn nhà nước.

2. Cho phép Tổng công ty cổ phầnMay Việt Tiến được:

a) Giữ lại khoản dự phòng trợcấp thôi việc như đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong thời hạn 5 năm đểchi trả cho người lao động thôi việc. Sau 05 năm, kể từ ngày chính thức chuyểnthành công ty cổ phần, Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến có trách nhiệm quyếttoán và nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền còn lại chưa chi hết.

b) Giữ lại nguồn lợi nhuận sauthuế của năm 2007 số tiền là 11.011 triệu đồng (mười một tỷ mười một triệuđồng) trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày chính thức chuyển thành công ty cổ phầnđể giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất đai theo thông báo của Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời hạn trên, Tổng công ty cổ phần MayViệt Tiến có trách nhiệm quyết toán và nộp phần còn lại vào ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- TCTy cổ phần May Việt Tiến;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐMDN, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng