BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/TCHQ-CNTT
V/v: Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 10/2006/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kínhgửi: Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố

Để triển khai thực hiện việc cấp mã số thuế theoThông tư số 10/2006/TT-BTCngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ qui định về mã số đối tượngnộp thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Kể từ ngày 14/03/2006, Thông tư10/2006/TT-BTC có hiệu lực thi hành, việc cấp: “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ”cho các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động kinh doanh và “THÔNG BÁO MÃ SỐTHUẾ” đối với tổ chức, cá nhân không có hoạt động kinh doanh nhưng có hoạt độngkhai hải quan, các trường hợp cần thay đổi thông tin trên “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNGKÝ THUẾ” có “ĐĂNG KÝ MÃ SỐ XUẤT NHẬP KHẨU” đã được cấp theo Thông tư 80/2004/TT-BTCngày 13/08/2004 của Bộ Tài Chính đều do cơ quan Thuế thực hiện. Đối với “GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ” và “THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ” do cơ quan Thuế cấp trướcngày 14/03/2006 vẫn tiếp tục được sử dụng làm thủ tục Hải quan trên phạm vitoàn quốc.

2. Việc kiểm tra “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNGKÝ THUẾ” và “THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ” của tổ chức, cá nhân xuất trình khi làm thủtục hải quan do công chức Hải quan tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tờ khai thực hiện đồngthời với việc tra cứu, kiểm tra thông tin về mã số thuế trên chương trình phầnmềm “Xử lý và thu thập dữ liệu tờ khai hải quan”.

II. HƯỚNGDẪN CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ

1. Đối với cấp Chi cục Hải quan

- Khi tổ chức, cá nhân tiến hànhkhai báo, làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo các loạihình (mục I phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của BộTài Chính) cụ thể như sau: Hợp đồng mua bán hàng hóa; tạm nhập tái xuất; chuyểnkhẩu; nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; hợp đồng gia công với thươngnhân nước ngoài; thực hiện các dự án đầu tư; xuất nhập khẩu biên giới; thươngmại của tổ chức nhưng không phải là thương nhân, của cá nhân; các doanh nghiệpchế xuất; hàng hoá đưa vào, đưa ra kho bảo thuế; hàng hóa tạm nhập tái xuất,tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm; hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất táinhập là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ thi công công trình, phụcvụ các dự án đầu tư, là tài sản đi thuê, cho thuê, ngoài việc kiểm tra các điềukiện theo quy định về thủ tục Hải quan hiện hành, công chức hải quan tiếp nhậnhồ sơ, đăng ký tờ khai phải tiến hành kiểm tra thông tin về mã số thuế của tổchức, cá nhân trên chương trình “Xử lý và thu thậpdữ liệu tờ khai hải quan” và chỉ tiến hành đăng ký tờ khai đối vớicác tổ chức, cá nhân khi kiểm tra không bị hệ thống cảnh báo “Doanh nghiệp giảithể, đóng cửa”

- Trường hợp kiểm tra mã số thuếcủa tổ chức cá nhân chưa được cập nhật trong chương trình “Xử lý và thu thập dữ liệu tờ khai hải quan” thì côngchức Hải quan tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tờ khai yêu cầu tổ chức, cá nhân xuấttrình bản gốc “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ” hoặc “THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ” và cậpnhật vào chương trình “Xử lý và thu thập dữ liệutờ khai hải quan” tại chức năng “Khai thác\Quản lý mã số doanhnghiệp\Cập nhật mã số doanh nghiệp”

- Tiếp nhận thông tin về mã sốthuế của các tổ chức, cá nhân do Cục Hải quanchuyển xuống qua đường điện tử và sử dụng thốngnhất hệ thống mã số này trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan.

- Việc sử dụng “GIẤY CHỨNG NHẬNĐĂNG KÝ THUẾ” và “THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ” của các tổ chức, cá nhân do cơ quanThuế cấp theo Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 được gửi kèm theo mẫuqui định của Bộ Tài Chính.

2. Đối với cấp Cục Hải quan tỉnh,thành phố:

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các hồsơ, dữ liệu về cấp mã số do đơn vị đã cấp trước ngày 14/03/2006.

- Tiếp nhận thông tin về mã sốthuế của các tổ chức, cá nhân có “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ” và “THÔNG BÁOMÃ SỐ THUẾ” do Tổng cục Hải quan (Cục CNTT&Thống kê Hải quan) chuyển xuống quađường điện tử, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu tại Cục; đôn đốc các đơn vị trực thuộchàng ngày nhận thông tin mã số doanh nghiệp để tác nghiệp. Khi phát hiện cácthông tin nhận về chưa hợp lệ thì tiến hành nhận lại từ Tổng cục Hải quan.

- Cung cấp thông tin doanh nghiệpgiải thể, bỏ trốn do đơn vị phát hiện gửi về Tổng cụcHải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan) để tổng hợp, theo dõi.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tin về mã số thuế của tổchức, cá nhân có đăng ký hoạt động kinh doanh giữa Tổng cục Hải quan (Cục CNTT& Thống kê Hải quan) và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các Chi cục Hảiquan; giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế được truyền dưới dạng dữ liệu điện tử.

2. Các cục Hải quan tỉnh,thành phố, các Chi cục Hải quan cửa khẩu và tương đương, hàng ngày kiểm tra,cập nhật thông tin về tổ chức và cá nhân đăng ký mã số thuế có hoạt động kinhdoanh xuất khẩu, nhập khẩu trên “Chương trình Xử lý và thu thập dữ liệu tờ khai hải quan”, trong trường hợpkhông truyền nhận được số liệu thì báo cáo về Tổng cục Hải quan(bằng văn bản về Cục CNTT & Thống kê Hải quan qua số máy FAX 04.8725949,Tel: 04.8720141) để kiểm tra khắc phục.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để cácđơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghịcác đơn vị báo cáo về Tổng cục để kịp thời xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Vụ KTTT, GSQL (để p/h thực hiện);
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu VT; CNTT, P.KHTH.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Hạnh Thu