BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1714/TCHQ-KTTT
V/v Cung cấp dữ liệu giá xe ô tô.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Trảlời công văn số: 376/HQHN-TGTT ngày 15/3/2007 của Cục Hải quan Thành phố Hà Nộivề việc xin dữ liệu giá xe ô tô nhãn hiệu Gonow do Trung Quốc sản xuất. Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Mặt hàng xe ô tô nhãn hiệu Gonow xuất xứ Trung Quốc, hiện tại trên Hệ thốngGTT22 có tờ khai số 103/NKD ngày 29/3/2006 tại Chi cục Hải quan Thanh Thủy - HàGiang nhập khẩu loại xe này, có giá khai báo 2350 USD/chiếu; Tổng cục Hải quanđã chỉ đạo Cục Hải quan Hà Giang tham vấn bác bỏ xác định lại giá loại xe này.

2.Tổng cục Hải quan cung cấp thêm giá nhập khẩu một số loại xe ô tô xuất xứ TrungQuốc sản xuất có dung tích và số chỗ ngồi tương tự loại xe nhập qua Cục Hảiquan TP Hà Nội như sau:

- Tờkhai số: 284/NKD ngày 14/6/2006 tại Chi cục Hải quan Thanh Thủy - Hà Giang, mặthàng xe ô tô chở người, 7 ghế, nguyên chiếc, mới, sản xuất 2006, dung tích 2237cm3, hiệu SOYAT-SUV do Trung Quốc sản xuất có giá khai báo 2300 USD/chiếc, giáđiều chỉnh sau tham vấn là 7156 USD/chiếc.

- Tờkhai số: 216/NKD ngày 26/5/2006 tại Chi cục Hải quan Thanh Thủy - Hà Giang, mặthàng xe ô tô 5 chỗ, mới 100%, dung tích 2351cc, động cơ xăng, nhãn hiệuSHUGUANG, sản xuất 2005 do Trung Quốc sản xuất có giá khai báo 2450 USD/chiếc,giá điều chỉnh sau tham vấn là 8137 USD/chiếc.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và căn cứ các quy địnhhiện hành để thực hiện xác định giá đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An