BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/TCT-KK
V/v bù trừ số tiền thuế còn nợ với số tiền thuế được hoàn

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số484CT/KK ngày 04/4/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc bù trừ số thuế đượchoàn với số thuế người nộp thuế còn nợ cơ quan Hải quan theo Chế độ kiểm trahoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sau khi báo cáovà được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3.d Điều52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 củaChính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6.4.1 MụcI Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ quy định tại Điểm 2 Khoản IPhần II Chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sauban hành kèm theo Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính, thì:

- Trường hợp người nộp thuế cókhoản nợ thuế do cơ quan Hải quan quản lý thuộc đối tượng được xem xét xóa nợtheo quy định đang trong thời kỳ làm thủ tục xóa nợ thuế nhưng thông tin nợthuế trên trang tin điện tử của Tổng cục Hải quan vẫn xác định là nợ quá hạn,nợ cưỡng chế thì cơ quan Thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế được hoàn với sốtiền thuế còn nợ này khi ra quyết định hoàn thuế.

- Sau khi cơ quan Thuế đã ra quyếtđịnh hoàn thuế, nếu cơ quan Hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền có quyết địnhxóa nợ thuế cho người nộp thuế thì số tiền thuế nợ đã xử lý bù trừ nợ có liênquan nêu trên được xác định là số tiền thuế nộp thừa và cơ quan Hải quan cóliên quan thực hiện xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Các Vụ: PC, CST, TCHQ;
- Lưu: VT; TCT (VT, PC, KK).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu