BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1714/TCT-PCCS
V/v: Thời gian thu hồi biên lai Thu phí bảo hiểm tạm thời

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

Tổng cục Thuế đã có công văn số: 1458/TCT-PCCS ngày 20/4/2006 yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát các Công ty Bảo hiểm có sử dụng biên lai tạm thời thu phí bảo hiểm, nay Tổng cục Thuế hướng dẫn việc thu hồi biên lai tạm thu nêu trên như sau:

1- Việc thanh quyết toán, thu hồi biên lai được thực hiện vào thời điểm 01/7/2006.

2- Các Công ty Bảo hiểm hiện đang sử dụng biên lai tạm thời thu phí bảo hiểm có trách nhiệm thanh quyết toán số biên lai tạm thời thu phí bảo hiểm với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về số lượng in, số lượng đã sử dụng, số còn chưa sử dụng. Cơ quan thuế có trách nhiệm thu hồi số biên lai tạm thời thu phí bảo hiểm chưa sử dụng, tiêu hủy theo chế độ hiện hành.

3- Để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị, Cục Thuế tỉnh, thành phố hướng dẫn các Công ty Bảo hiểm nhanh chóng đăng ký mẫu thu phí bảo hiểm, số lượng in với cơ quan thuế trực tiếp quản lý và sử dụng biên lai tạm thu phí bảo hiểm mới từ 01/7/2006.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương