BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công vănsố 2176/CT-Ttra2 ngày 18/12/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh về chính sách thuế,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giátrị gia tăng

Tại Mục IV PhầnB Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 hướng dẫn: ''Cơ sở kinh doanhkhi mua bán hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từtheoquy định của Pháp luật''

Tại Khoản 1.3Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: ''Căn cứđể xác định số thuế đầu vào được khấu trừ quy định.trên đây là số thuế ghi trênhoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào...”

Căn cứ vào hướngdẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh thương mạivừa có hoạt động xây dựng cơ bản nhưng chỉ hạch toán đầy đủ chế độ kế toán, hoáđơn, chứng từ đối với ngành kinh doanh thương mại; ngành xây dựng cơ bản chỉhạch toán được doanh số đầu ra, còn chi phí đầu vào không có hoá đơn, chứng từthì:

- Đối với ngànhxây dựng cơ bản, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra, nếu không có hoáđơn, chứng từ đầu vào thì không kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấutrừ;

- Đối với ngànhkinh doanh thượng mại thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từthì tính thuế theo sổ sách kế toán của đơn vị.

2. Về thuế thunhập doanh nghiệp

Tại Điểm 7 PhầnĐ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn ấnđịnh thu nhập chịu thuế để tính thuế thunhập doanh nghiệp đối với cơ sởkinh doanh trong các trường hợp sau: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúngchế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ...”

Căn cứ vào hướngdẫn nêu trên, doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh thương mại vừa có hoạtđộng xây dựng cơ bản nhưng chỉ hạch toán đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứngtừ đối với ngành kinh doanh thương mại, ngành xây dựng cơ bản chỉ hạch toánđược doanh số đầu ra nhưng chi phí đầu vào không có hoá đơn, chứng từ thì nếudoanh nghiệp hạch toán riêng được 2 hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựngcơ bản thì thực hiện thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khaiđối với hoạt động kinh doanh thương mại, còn hoạt động xây dựng cơ bản thì thựchiện thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp ấn định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC
- Lưu: VT, DNK, Ttra, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương