ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17142/SLĐTBXH-LĐ
Về triển khai Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao;
- Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ vàThông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao độnglàm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cánhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (sau đây gọi chung là doanhnghiệp);

Nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện mức lươngtối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minhnhư sau:

I. Về mức lương tối thiểu vùng:

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 như sau:

- Mức 2.700.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệphoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, NhàBè thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

- Mức 2.400.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệphoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp trên địa bàn nào thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng trênđịa bàn đó. Đối với doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địabàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địabàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

II. Các lưu ý khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01tháng 01 năm 2014:

1. Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại Mục I nêu trên là mứclương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiềnlương trả cho người lao động.

Mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làmcông việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thờigiờ làm việc bình thưởng trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc côngviệc đã thỏa thuận, không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng doChính phủ quy định.

2. Căn cứ vào mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, doanhnghiệp trao đổi, thỏa thuận với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và người lao độngxác định việc điều chỉnh các mức tiền lương trong hệ thống thang lương, bảnglương nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theoquy định tại Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Trên cơ sở hệ thống thang lương, bảng lương đã được điều chỉnh theo mứclương tối thiểu vùng nêu trên, doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động việcđiều chỉnh mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động và các chế độ khácđối với người lao động cho phù hợp, bảo đảm cân đối hợp lý về tiền lương giữalao động chưa qua đào tạo và lao động đã qua đào tạo, lao động có trình độchuyên môn, kỹ thuật cao, lao động mới được tuyển dụng và lao động có thâm niênlàm việc tại doanh nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp thỏa thuận điều chỉnh cácmức tiền lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và hợp đồng lao động phùhợp với thực tế thị trường lao động.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Mục I nêu trên, doanh nghiệpkhông được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ đã được pháp luật lao độngquy định như: tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm;tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc,độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danhnghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định pháp luật laođộng.

Đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệpquy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặcthỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

3. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề phảicao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Ngườilao động đã qua học nghề bao gồm các trường hợp sau:

- Những người đã qua học nghề và được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằngtrung học nghề theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 quy định cơcấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáodục và đào tạo;

- Những người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề theo quy định tại LuậtGiáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

- Những người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thườngxuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệpcao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghềquy định tại Luật Dạy nghề;

- Những người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của cơ sở đào tạo nướcngoài;

- Những người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và đượcdoanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

III. Triển khai thực hiện:

1. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn:

- Doanh nghiệp tính toán, cân đối, lập phương án triển khai thực hiện mứclương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và sớm công bố công khai cho ngườilao động biết. Quá trình thực hiện, doanh nghiệp cần trao đổi, thỏa thuận vớiBan chấp hành Công đoàn cơ sở và người lao động các mức điều chỉnh cụ thể.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát tất cả các hợp đồng lao động, hệthống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các quy chế trả lương, thưởng,thỏa ước lao động tập thể, định mức lao động đang áp dụng. Trường hợp phát hiệncó nội dung chưa phù hợp quy định hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm điềuchỉnh theo đúng quy định. Hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao độngsau khi điều chỉnh phải gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt cơ sở sản xuấtcủa doanh nghiệp để giám sát theo quy định.

2. Đối với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khucông nghệ cao, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện (Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội):

- Tăng cường tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệptrên địa bàn quản lý hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định pháp luật lao độngvề mức lương tối thiểu vùng. Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, địnhmức lao động do doanh nghiệp gửi để rà soát, kiểm tra theo quy định. Trường hợpphát hiện nội dung không đúng quy định thì phải có văn bản yêu cầu doanh nghiệpsửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật lao động.

- Tăng cường theo dõi, giám sát các doanh nghiệp trong tổ chức thực hiệncác quy định pháp luật lao động về tiền lương tối thiểu vùng, bảo đảm các doanhnghiệp thực hiện việc trả lương và các chế độ khác đối với người lao động phùhợp với mức lương tối thiểu vùng theo quy định Nghị định số 182/2013/NĐ-CP củaChính phủ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 nêu trên.

- Đẩy mạnh đôn đốc, nhắc nhở và giám sát các doanh nghiệp thuộc địa bànquản lý sớm công bố kế hoạch trả lương, trả thưởng và thực hiện đúng việc thanhtoán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và TếtÂm lịch năm 2014 theo hướng dẫn trong công văn số 15199/SLĐTBXH-LĐ ngày 18/11/2013của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo dõi, nắm tình hình các doanhnghiệp gặp khó khăn trong công tác trả lương, trả thưởng để thông tin về Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội phối hợp giải quyết kịp thời, kiên quyết không đểxảy ra tình trạng các doanh nghiệp nợ (hoặc chậm) trả lương, trả thưởng ảnhhưởng đến người lao động và tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp cũngnhư trên địa bàn quản lý.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệpnhanh chóng triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng đảm bảo đúng thời hạnquy định tại Mục I nêu trên. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đềnghị các cơ quan, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) số 159 Pasteur, quận 3,điện thoại số 38.295.900 – 38.209.638 – 38.202.634 để cùng phối hợp xử lý ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB &XH (để báo cáo);
- PCT UBND TP Lê Mạnh Hà (để báo cáo);
- VP UBND TP (để báo cáo) ;
- Các Sở, Ban, Ngành thành phố (để phối hợp);
- Liên đoàn lao động TP;
- Ban quản lý các KCX-KCN TP;
- Bảo hiểm xã hội TP;
- Phòng TM&CN Việt Nam (Chi nhánh TP.HCM);
- Phòng LĐTBXH quận, huyện (để triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn);
- Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Thanh tra Sở LĐTBXH (để biết) ;
- Lưu: VP Sở, Phòng LĐTLTC (Cg).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCHuỳnh Thanh Khiết