BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1715/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu 02 chiếc xe ôtô là quà tặng của tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phúcđáp công văn số 1574/UBND-QT ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóavề việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3081/BTC-QLCS ngày 11/3/2013 về việcthủ tục nhận quà tặng xe ô tô do tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào tặng cho tỉnh ThanhHóa, ý kiến của Bộ Công Thương nêu tại công văn số 2149/BCT-XNK ngày 15/3/2013về việc nhập khẩu xe ôtô là quà tặng qua cửa khẩu tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào,Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được tiếpnhận 02 chiếc xe ôtô hiệu Toyota Landcruiser, chưa qua sử dụng, là quà tặng củatỉnh Hủa Phăn - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Ủy ban nhân dân tỉnh ThanhHóa qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo - tỉnh Thanh Hóa.

1. Vềthủ tục nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô là quà tặng nêu trên thực hiện theo quy địnhtại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu.

2.Về chính sách thuế, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện nội dung hướng dẫntại công văn số 3081/BTC-QLCS ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính.

Tổngcục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Thanh Hóa (để t/h);
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh