BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1715 TCT/NV3
V/v khấu trừ số thuế được điều chỉnh giảm

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Charoen Pokphan Việt Nam

Trả lời công văn số CPXM 012003 ngày 25/02/2003 của Công ty TNHH Charoen Pokphan về việc khấu trừ số thuế được điều chỉnh giảm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan nhưng sau đó được điều chỉnh giảm, thì số thuế giá trị gia tăng đã nộp theo thông báo thuế của cơ quan hải quan đơn vị sẽ được khấu trừ tại cơ quan thuế địa phương khi kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục thuế có ý kiến để công ty Charoen Pokphan được biết./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An