BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1716/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Sở Thuỷ sản tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 237/TS ngày 21/5/2003 của Quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ người lao động được tái tuyển dụng làm việc ở đơn vị hành chính sự nghiệp không phải nộp lại số tiền theo quy định tại Nghị định nêu trên (một tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang hưởng cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước và năm triệu đồng)./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng