BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1716/TCHQ-GSQL
V/v thay đổi vị trí xây dựng kho ngoại quan của Công ty TECS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 504/HQHCM-GSQL ngày 20/02/2013của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty TNHH dịch vụ giao nhậnhàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) đề nghị được thay đổi vị trí xây dựng kho ngoạiquan so với chủ trương thành lập kho ngoại quan tại công văn số 304/TCHQ-GSQLngày 20/01/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 469/QĐ-TCHQ ngày 15/03/2010 Công nhận địa điểm số 6 đường Thăng Long, phường 4,quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hànghóa Tân Sơn Nhất là địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế. Mục đích thànhlập để tập trung các Công ty chuyển phát nhanh, nay xây dựng kho ngoại quan tạiđây không hợp lý, không đúng với chủ trương ban đầu.

2. Chủ trương thành lập kho ngoại quan đã được cấptừ đầu năm 2011, đến nay Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhấtchưa triển khai. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công tyTECS xây dựng kho ngoại quan đúng vị trí đã được Tổng cục Hải quan đồng ý chủtrương tại công văn số 304/TCHQ-GSQL ngày 20/01/2011 và thực hiện tiến độ xây dựngđúng như cam kết. Trường hợp kéo dài quá thời gian không có lý do chính đángthì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan thu hồi chủtrương thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục hải quan thành phốHồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh