BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1716/TCT-TS
V/v: Miễn, giảm thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 433/CT-THDT ngày 04/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị hướng dẫn miễn giảm thuế nhà đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế giải thích như sau:

Tại điểm 1(a), Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ về thuế nhà, đất quy định: “Đất ở của các hộ dân cư tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ; đất ở của các hộ thuộc diện hộ nghèo trong cả nước (hộ nghèo được xác định theo chuẩn hộ nghèo tại Quyết định số 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2000 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và quy định cụ thể của từng tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ); đất ở vùng định canh, định cư của đồng bào dân tộc thiệu số.”

Trường hợp Cục Thuế nêu, thì việc miễn giảm tiền thuế nhà, đất được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn 2).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương