BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1717/LĐTBXH-LĐVL
V/v Phạm vi áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002

Hà Nội , ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và xã hội (tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 358/LĐTBXH-TL đề ngày 23/5/2003 về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại mục 1 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 như vậy, Xí nghiệp gạch gói Phan Thiết thuộc Công ty Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận khi chuyển sang công ty cổ phần thuộc phạm vi áp dụng nghị định nêu trên./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng