BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1717/TM-VP
V/v thông báo 1081 tổ chức và cá nhân Mỹ bị phong toả tài sản

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành Trung ương
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Chính phủ Mỹ đã công bố Danh sách 1081 tổ chức và cá nhân nằm trong diện bị phong toả tài sản và cấm giao dịch (Sắc lệnh 13224 của Tổng thống Mỹ về việc phong toả tài sản liên quan tới các tổ chức, cá nhân khủng bố).

Để tránh thiệt hại kinh tế có thể xảy ra cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam, Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức nằm trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý của mình biết nội dung Sắc lệnh 13224 và Danh sách 1081 tổ chức, cá nhân nêu trên theo địa chỉ trên mạng Internet dưới đây:

Trân trọng./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Mạnh Cường