VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1717/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn thực hiện D/a XD trụ sở Trung tâm huấn luyện lực lượng cảnh sát cơ động, Bộ CA.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của: Bộ Công an (vănbản số 10 TTr/BCA(C11) ngày 14 tháng 01 năm 2009); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vănbản số 967/BKH-QPAN ngày 18 tháng 2 năm 2009); Bộ Tài chính (văn bản số 2081/BTC-ĐT ngày 24 tháng 2 năm 2009) về việc ứng vốn thực hiện Dự án xây dựngtrụ sở Trung tâm huấn luyện của lực lượng Cảnh sát cơ động (Dự án), Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ứng trước vốn dự toánngân sách năm 2010 để thực hiện Dự án theo tiến độ như đề nghị của hai Bộ: Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư tại hai văn bản nêu trên.

2. Bộ Công an chịu trách nhiệmhoàn chỉnh thủ tục đầu tư Dự án; chủ động sử dụng nguồn chi thường xuyên hàngnăm của Bộ được giao để bố trí kinh phí đào tạo, huấn luyện thuộc Đề án Xâydựng lực lượng Cảnh sát cơ động; quản lý và sử dụng số vốn ứng trước tại điểm01 nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao các Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư bố trí vốn trong dự toán ngân sách năm 2010 để hoàn trả ngânsách nhà nước số vốn ứng trước tại điểm 01 nêu trên theo đúng quy định của LuậtNgân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Vụ: NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng