BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17174/BTC-KBNN
V/v: Hướng dẫn rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên TABMIS

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành triển khai vận hành TABMIS;
- Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước;

Theo quy trình công việc trên hệ thống TABMIS, đểthực hiện được các chức năng khóa sổ kếtoán và quyết toán, ngân sách hàng năm trên hệ thống TABMIS, các đơn vị cầnkiểm tra, xử lý tất cả các giao dịch dở dang trong năm, đảm bảo tất cả các giaodịch được phê duyệt và kết sổ thành công,phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuốinăm 2013. Nhằm giúp các đơn vị chủ động trong xửlý công việc, Bộ Tài chính (Ban triển khai TABMIS) hướng dẫn các đơn vịvận hành hệ thống TABMIS một số nội dung như sau:

- Các đơn vị cần thực hiện đúng và đầy đủ quy trìnhxử lý cuối ngày, cuối tháng trên hệ thống TABMIS để xử lý kịp thời các giaodịch dở dang, tránh trường hợp để công việc xử lý giao dịch dở dang dồn vàothời điểm cuối năm, làm ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống TABMIS.

- Trong giai đoạn chuẩn bị khóa sổ cuối năm, để hỗ trợ các đơn vị trong việc xửlý nhanh các giao dịch dở dang, Ban triển khai TABMIS hỗ trợ kết xuất các giaodịch dở dang trên hệ thống TABMIS sang hệ thống hỗ trợ tra cứu giao dịch dởdang để các đơn vị khai thác sử dụng tra cứu nhanh thông tin. Việc kết xuất nàyđược thực hiện theo tần suất hàng ngày vào ban đêm. Các giao dịch dở dang đượckết xuất từ hệ thống TABMIS có ngày tạo trước thời điểm kết xuất 02 ngày, từthời điểm tuần cuối tháng 12 đến hết thời điểm khóa sổ, các giao dịch sẽ được kết xuất có ngày tạo trước ngày kếtxuất số liệu 01 ngày.

Địa chỉ truy cập chương trình tiện ích tra cứu giaodịch dở dang: http://tracuugddd.tabmis.btc:81

- Nội dung hướng dẫn xử lý giao dịch dở dang trênhệ thống TABMIS và hướng dẫn sử dụng chương trình tiện ích tra cứu giao dịch dởdang đã được gửi: Sở Tài chính và KBNN tại Công văn số 17086/BTC-KBNN ngày07/12/2012; Các bộ, ngành triển khai TABMIS tại Côngvănsố 16862/BTC-KBNN ngày 05/12/2012. Đối với các Bộ, ngành thamgia triển khai vận hành trực tuyến TABMIS từnăm2013, Ban triển khai TABMIS hướng dẫn bổ sungnội dung xử lý các giao dịch dở dang và hướng dẫn sử dụng chương trình tiện íchtra cứu giao dịch dở dang tại Phụ lục kèm theo.

- Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp hỗ trợ từ xa đối với hoạtđộng rà soát đối chiếu số liệu và xử lý giao dịch dở dang khóa sổ cuối năm, Ban triển khai TABMIS đề nghị Lãnhđạo các đơn vị phân công cán bộ đầu mối xử lý công việc của đơn vị như sau:

+ Đối với các Bộ, ngành triển khai TABMIS: Lãnh đạoVụ/ Cục quản lý Tài chính kế hoạch;

+ Đối với các đơn vị KBNN cấp tỉnh: Kế toán trưởng;

+ Đối với Sở Tài chính: Trưởng phòng Quản lý ngânsách;

- Các đơn vị cần hoàn tất việc xử lý giao dịch dởdang còn tồn tại trên hệ thống TABMIS trước thời gian thực hiện công tác khóa sổ cuối năm thời điểm 31/12 và thời điểm 31/1. Mọinhu cầu hỗ trợ trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh theo kênh hỗ trợ từxa (helpdesk) để được phối hợp xử lý theo các địa chỉ sau đây: [email protected]; [email protected]

Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị tổ chứcthực hiện các nội dung hướng dẫn trong công văn này. Trong quá trình thực hiện,nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Ban triển khai TABMISđể được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTK TABMIS;
- Cục TH&TK;
- KBNN (CNTT, KTNN, KSC);
- BQLDA CCQLTCC;
- Nhà thầu ITO (p/h);
- Lưu: VT, KBNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Trí
Phó Trưởng ban Triển khai TABMIS