BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1718/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

.

Kính gửi:

- Công ty nước giải khát Chương Dương
( 379 Bến Chương Dương Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 168/CV-CD ngày 10/5/2003 của Quý Công ty về nội dung ghi trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Nội dung tại mục 1 của công văn nêu trên: Tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 54/2002/NĐ-CP ngày 19/6/202 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, điểm 4 mục I Thông tư số 15/2002/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội quy định người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 được mua cổ phần ưu đãi.

2. Nội dung tại mục 2 của Công văn nêu trên: tại tiết c điểm 1 mục II Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã được sửa đổi, bổ sung tại mục 5 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội quy định ngoài các chế độ quy định tại c1, c2,c3 người lao động còn được hưởng chế độ chờ nghỉ hưu; bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định hiện hành (đề nghị công ty nghiên cứu tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ, Thông tư số 07/2003/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG- VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng