BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1718/TCT-CS
V/v xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1817/CT-KT1 ngày29/3/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xuất hoá đơn, kê khai nộpthuế cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản đối với trường hợp của Công đoànCông ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn (tên cũ là Công ty thuốc trừ sâu SàiGòn và Công ty TNHH 1 thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn). Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chuyểnnhượng khu đất diện tích 5.956,4m2 tại Khu phố 1, Đường Nguyễn Văn Quỳ, PhườngTân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cho Ban Chấp hành công đoàn Côngty TNHH 1 thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn (đại diện cán bộ, công nhân viênCông ty) để xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH 1 thànhviên Bảo vệ thực vật Sài Gòn theo công văn số 3471/UBND-ĐTMT Ngày 08/6/2007 củaUỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Công đoàn Công ty cổ phần bảo vệ thựcvật Sài Gòn (Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn nộp hộ) đã nộp tiền giátrị quyền sử dụng đất, nhưng chưa thực hiện các thủ tục để được giao đất, cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tênCông ty thuốc trừ sâu Sài Gòn nay là Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn).Do việc góp vốn của cán bộ công nhân viên không đủ để triển khai dự án, Côngđoàn Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn không có nguồn vốn, pháp nhân,kinh nghiệm và năng lực để thực hiện dự án do vậy Uỷ ban nhân dân thành phố HồChí Minh cho phép Công đoàn Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn được chuyểngiao dự án nêu trên cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển TM Nguyễn Duy để tiếptục triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ở theo công văn số 3328/UBND-ĐTMTngày 07/07/2009.

Theo đó, Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị tại công văn số1817/CT-KT1 ngày 29/3/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể Công tycổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn (đơn vị có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)thực hiện việc xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượngnêu trên. Công đoàn Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn phải hoàn toàn chịutrách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai các số liệu về doanh thu, chi phí,thu nhập có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng nêu trên.

Đề nghị, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tạiThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và thực tế đối vớitrường hợp nêu trên để kiểm tra cụ thể doanh thu, chi phí để xác định thu nhậpchịu thuế cho phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương