BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1718/TCT-TS
V/v: Chính sách thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 329/CT-TH-DT ngày 21/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam hỏi về vướng mắc trong việc xác định số lần tính thuế nhà đất của khu vực nông thôn thuộc thị trấn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.c mục II, Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất quy định: “Trường hợp trong một đô thị có những thôn, xóm mà điều kiện sinh hoạt như vùng nông thôn, chuyên sản xuất nông nghiệp thì áp dụng thu thuế đất như vùng ven đô thị theo hướng dẫn tại điểm 2 mục này” và điểm 2.b mục II quy định: “Đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình vùng ven đô thị loại I, là diện tích đất của toàn bộ xã ngoại thành có mặt tiếp giáp trực tiếp với đất nội thành. Mức thuế đất bằng 2,5 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong xã.

Đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven của đô thị loại II, loại III, loại IV và loại V là toàn bộ diện tích của thôn, ấp có mặt tiếp giáp trực tiếp với đất nội thị, mức thuế đất bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong thôn, ấp.

Đối với ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, đất khu thương mại, khu du lịch không nằm trong đô thị mức thuế bằng 1,5 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong vùng”.

Hiện nay chưa có quy định mức thuế đất đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven thị trấn, để phù hợp với điều kiện sinh hoạt đối với những hộ ở như vùng nông thôn chuyên sản xuất nông nghiệp thuộc thị trấn đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh để thống nhất cách giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép vận dụng áp dụng mức thu thuế đất đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven thị trấn như áp dụng đối với đất ở khu dân cư ở ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, đất khu thương mại, khu du lịch không nằm trong đô thị.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương