BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1719/QLCL-CL2
V/v vướng mắc trong thông quan gỗ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Nam Trang

Phúc đáp văn bản số 01/NT ngày22/6/2015 của Công ty TNHH Nam Trang (Công ty)vềviệc vướng mắc trong kiểm tra chất lượng gỗ, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiếnnhư sau:

- Liên quan đến kiểm tra chấtlượng gỗ nhập khẩu:

+ Sản phẩm thuộc Danh mục nhóm 9(gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ) ban hành tại Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT vàphải được quản lý chất lượng theo quy chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay việcban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm thuộc nhóm nàyđang được triển khai, chưa được ban hành;

+ Theo Khoản 2, Điều 2, Thông tưsố 50/2009/TT-BNNPTNT : “Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm,hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chấtlượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia”;

Theo Cục Chế biến Nông lâm thủysản và Nghề muối (đơn vị được giao quản lý thương mại nông lâm thủy sản thuộcBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)hiện tại sản phẩm gỗ nhập khẩu chưa quản lý nhà nước về chất lượng.

- Liên quan đến kiểm dịch gỗ nhậpkhẩu: Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, CL2

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào