BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1719/TCHQ-KTTT
V/v TGYK thuế suất thuế NK mặt hàng gỗ ghép thanh, gỗ ván sàn

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: VụChính sách Thuế (Bộ Tài chính).

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 4282/BTC-CST ngày 25/03/2009 của Vụ Chínhsách Thuế-Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về thuế suất thuế xuất khẩu đốivới mặt hàng gỗ ghép thanh và gỗ ván sàn. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về việc dự kiến tách mã số mặt hàng gỗ:

Nhấttrí với dự kiến tách mặt hàng gỗ ghép thanh thuộc nhóm 44.07. Về tiêu chuẩn cụthể của gỗ ghép thanh thuộc chuyên môn của các đơn vị khác, Tổng cục Hải quankhông có ý kiến tham gia.

2.Về thuế suất:

Tổngcục Hải quan nhất trí với dự kiến áp mặt hàng gỗ ghép thanh, gỗ ván sàn loại đãbào nhẵn, đục mộng, xẻ rãnh dưới bụng ván sàn hoặc dọc theo các cạnh thuộc nhóm44.09 và nhóm 44.21 với mức thuế suất thuế xuất khẩu 0%. Đây là các nhóm mặthàng được khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa, do đó để mức thuếsuất thuế xuất khẩu 0% là phù hợp với chủ trương khuyến khích xuất khẩu các sảnphẩm gỗ chế biến của Chính phủ.

Tổngcục Hải quan có một số ý kiến tham gia như trên, kính chuyển Vụ Chính sách Thuếđể tham khảo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn