BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1719/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Công ty CP Đầu tư và Sản xuất PETRO Miền Trung
(Đ/c: Lô 04 KCN Điện Nam, Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21/CV-PTMT ngày10/12/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất PETRO Miền Trung về chínhsách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định: "Thu nhập khác là các khoản thu nhậpchịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghềlĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhậpkhác bao gồm các khoản thu nhập sau: 6. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vayvốn, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vayvốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bùtrừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịuthuế.

- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vayvốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bùtrừ phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khixác định thu nhập chịu thuế.".

Ngày 22/11/2012, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã có côngvăn số 5877/CT-TTHT trả lời Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất PETRO Miền Trunglà phù hợp với quy định của pháp luật thuế TNDN.

Tại khoản 7 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể việc bù trừ lãi lỗ giữahoạt động được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động kinh doanh khác, thu nhập khác.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Namđể được hướng dẫn theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường