BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1719 TCT/NV5
V/v hàng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Vit-Metal

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 637/CVVM042003 đề ngày 8/4/2003 của Công ty Vit-Metal hỏi về việc xác định điều kiện là hàng xuất khẩu tại chỗ, Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; căn cứ vào Điểm 1,1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì hàng hoá được coi là xuất khẩu nếu có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng hoá thực tế xuất khẩu, trong đó bao gồm hợp đồng mua bán hàng hoá, tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu, có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.

Đối với trường hợp Công ty Vit-Metal bán các tấm lợp, bao che và các phu kiện đi kèm cho công ty 100% vốn nước ngoài khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài và được tiêu dùng tại Việt Nam thì các loại hàng hoá này không được coi là đã xuất khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Vit-Metal biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến